Tagged: Thailand

MOC Biz Club for SME localization open up

MOC Biz Club for SME localization
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้กับสมาชิกในเครือข่ายในส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ ตามนโยบายของรัฐบาล
The Department of Business Development has operational activities to strengthen the business network via “MOC Biz Club” for member subscription. In order to suggest the business guideline and seek the solution to solve the business problems in local scale and work together with the government authorities according to the government policy.

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,664 ราย โดยยังเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club ได้

Currently, MOC Biz Club establish the club covers 77 provinces with 8,664 members and it is opening for more members

Credit : http://www.smartsme.tv/content/38919

https://www.facebook.com/startuplawguru/

SMEs can now apply for a loan from a bank without personal guarantee or mortgage.

SMEs กู้ยืมเงินธนาคาร โดยไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องจำนองได้แล้วSMEs can now apply for a loan from a bank without personal guarantee or mortgage.

https://www.facebook.com/startuplawguru/

เมื่อก่อนต้องมีค้ำประกัน จำนอง จำนำ ธนาคารถึงจะปล่อยกู้ In the past, the secured tools like personal guarantee, mortgage or pledge are required for loan.

แต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือหลักประกันชนิดใหม่ ชื่อว่า สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Today, there will be a new type of secured asset. It is called the business collateral contract.

มีผลใช้บังคับวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 The effective date of this law is today on 2 July 2016.

Hi Guys SMEs, do you know Prompt Pay?

Curious case of foreigner’s nominee in Phuket

The Department of Business Development has investigated the case that two Chinese business men had replaced themselves with Thai citizen from Chiang Rai Province who consent to sacrifice their right be nominee of Foreigner. After that two Chinese business men officially claimed that they were Thai citizens by holding Thai identity card. Then they set up 17 companies and business place in Phuket by positioning themselves as directors such as touring business, hotel, resort, local logistic, bus, ferry boat, souvenir, restaurant and spa. All of them are restricted business for only Thai citizen. The foreigner cannot conduct these businesses unless obtain permission. For now, both of them are on trial.

Moreover, both foreigner will be subject to Section 37 of Foreign Business Act B.E. 2542. If any foreigner operates a business prohibited for foreigners, prior to obtaining a Foreign Business Certificate or License, it will be fine from 100,000 Baht to 1,000,000 Baht or imprisonment of not more thanImage 3 years or both and the Court shall order cessation of the business operations or the dissolution of the business as the case may be and the punishment with a fine of 10,000 Baht to 50,000 Baht per day throughout the period of violation.

Focused on the nominee, they will be subject to the same penalty. Moreover, there will be more investigated for the financial route for any penalty under the Revenue Department and Anti-Money Laundering Office. At the same time, the Department of Business Development will officially note in the company’s system that these company should be careful if anyone has to deal the business.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าตรวจสอบ กรณีชาวสัญชาติจีน 2 คน สวมสิทธิบัตรประชาชนคนไทยในจังหวัดเชียงราย เป็นนอมินี ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจากตรวจสอบพบว่า สวมสิทธิบัตรประชาชนของไทย เพื่อแอบอ้างเป็นคนไทย มีชื่อเป็นกรรมการอยู่ในธุรกิจทั้ง 17 บริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท รถขนส่ง รถทัวร์ เรือรับส่งผู้โดยสาร ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร สปา เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจสงวนของคนไทย คนต่างด้าวไม่สามารถทำได้ หรือหากจะทำก็ต้องขออนุญาตก่อน และ โดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว

Continue reading

New MOU open te channel for SMEs for the migrant workers

The Department of Employment announce that the employer who need to hire the immigrant worker can legally run the process in compliance with the regulation of the Department of Employment (No.2) for the procedure of recruiting the amount of immigrant workers since May 2016

EyWwB5WU57MYnKOuhzG6CKIcs1sntLYMcD8Tm4QBGsOIqnWa15s0EK

This regulation allows employers or business operators import the immigrant workers for 4 nationality-Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam to work in house and in 23 businesses in Thailand under the MOU.

The most 5 popular careers are 1. General Services 2. Construction 3. Agriculture support 4. Manufacture or sale of finished clothes and 5. Fishery support.

However, the immigrant workers will be prohibited to change the employer except that the employer died, dissolution, criminal and fail to comply with labor law.

กรมการจัดหางาน แถลงว่า นายจ้างที่มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงนามในระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าวทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว

อนุญาตให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อมาทำงานรับใช้ในบ้าน สำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายได้จำนวน 23 ประเภท ภายใต้ MOU

โดยส่วนใหญ่ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. การให้บริการต่างๆ 2. กิจการก่อสร้าง 3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 4. ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 5. ต่อเนื่องประมงทะเล

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตาม MOU จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้นเงื่อนไข 4 กรณี คือ นายจ้างตาย นายจ้างเลิกกิจการ นายจ้างกระทำทารุณกรรม และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

See more : https://www.facebook.com/fredie.thanthadilok

Based site Credit : http://www.thairath.co.th/content/640988

New Tools for Thai E-Commerce – “Small Order OK” (SOOK)

The Ministry of Commerce support Thai SMEs for doing E-Commerce business by launch a new campaign namely “Small Order OK” (SOOK) to easier command the small order via www.thaitrade.com and co-operating with DHL Express for logistics support as well as Thai logistics to increase the international opportunity for E-Commerce trading.

Moreover, this tools via http://www.thaitrade.com can be the gateway support the online payment and expand the type of business from B2B to B2C which the product will be sold directly to customers.

0010d0

กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุน SMEs ค้าขายออนไลน์ โดยเปิดตัวโครงการ “Small Order OK” (SOOK) รับคำสั่งซื้อสินค้าขนาดเล็กผ่านเว็บไซต์ thaitrade.com หวังช่วย SMEs โกอินเตอร์ โดยดึง DHL ช่วยจัดส่งสินค้า เผยล่าสุด จับมือธุรกิจบริการลอจิสติกส์ไทยเข้ามาช่วยจัดส่งสินค้าให้ SMEs หลังได้รับคำสั่งซื้อ เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออก

นอกจากนี้ http://www.thaitrade.com โดยสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ และได้มีการขยายให้สามารถซื้อขายในรูปแบบ B2C หรือธุรกิจถึงผู้บริโภคได้ด้วย

See more : https://www.facebook.com/startuplawguru/

Based site credit : http://m.manager.co.th/iBizChannel/detail/9590000056237

Rental condominium challenge apartment for expats in Thailand

The real estate for rent in Bangkok is still in the good position as a result of the demand of the expats who enter and work in Bangkok. These expats usually choose the rent choice more than the buy because of the loan difficulty. 90% of the lessee paid more than 20,000 Baht for monthly rental fee.

The favored locations in Bangkok are limited to Sukhumvit, Sathorn and Lumphinee’s area.

Since last ten years, there were not much new apartments built specifically for the foreigners. It is not only due to the low profit but the coming challenge of the rental condominium is directly competitors. However, many apartment has developed its strategy by renovation and make more modern to keep them in market with high demand almost 90% of total rooms.

In the supply perspective, even though the most popular type of condominium are one bedroom, but the most of reservation record was for two bedroom and bigger.

For Rent Key Means Lease Or Rental

For Rent Key On Keyboard Meaning Hire Lease Or Rental

 

ตลาดเช่าที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ยังคงมีแนวโน้มที่ดี จากดีมานด์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยในกรุงเทพฯ เพราะชาวต่างชาติกลุ่มนี้เลือกที่จะเช่า มากกว่าที่จะซื้อที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) เป็นของตัวเอง เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องความยุ่งยากในการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย โดยกว่า 90% ของผู้เช่าชาวต่างชาติจ่ายค่าเช่าสูงกว่า 20,000 บาท/ เดือน

Continue reading

Expats with real property loan in Thailand

Expats in Thailand can apply for a real property loan in Thailand to purchase only the condominium under the condition that the foreign holding must not exceed than 49% of whole unite.

  1. Expats without Thai marriage

In principle, expats are not permitted to apply for a real property loan from most commercial bank in Thailand according to the regulation and policy ruled by the Bank of Thailand. However, there are some international commercial bank in Thailand such as UOB bank etc.

  1. Expats with Thai marriage

In this case, the expats will have more choices to apply for the loan such as Kbank , UOB bank and others.

The document will be prepared and depending on each bank’s requirement but mostly will be as follows:

Group 1 : Passport, Visa, Work permit and marriage registration certificate (if any)

Group 2 : Financial capacity document such as the letter of salary confirmation, payment slip, bank statement of saving account, tax return document or withholding tax document.

Group 3 : The detail of real property to be secured for loan

HomeLoanForeigner02

 

ชาวต่างชาติสามารถกู้ซื้ออสังหาฯ ในไทยได้ และสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้ในฐานะบุคคลธรรมดานั้นมีเพียงประเภทเดียวก็คือคอนโดมิเนียม  ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าคอนโดมิเนียมโครงการหนึ่งจะมีการถือครองโดยชาวต่างชาติได้ในสัดส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 49 ของยูนิตทั้งหมดเท่านั้น

  1. กรณีที่ชาวต่างชาติกู้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้สมรสกับคนไทย

หลักการแล้วจะไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้  เนื่องจากข้อบังคับและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่เปิดช่องให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สินเชื่อแก่ชาวต่างชาติโดยตรงได้  แต่ก็ยังมีสถาบันการเงินบางแห่งที่ชาวต่างชาติสามารถขอกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้โดยตรง เช่น ธนาคารยูโอบี บริษัท เอ็มบีเค การันตี เป็นต้น

  1. กรณีที่ชาวต่างชาติสมรสกับชาวไทย Continue reading

Thai Commercial Bank Preparing for Business Collateral Act

Pursuant to the Business Collateral Act, B.E. 2558 which will be announced on 2 July 2016 by allowing the 6 types of assets can be used to secure for the loan with the financial institution.

They are the business operation, right of claim, assets for doing the business and Intellectual property.

These types of security are much developed from the previous security for loan which must be only real property or the building.

Moreover, these secured are not required to deliver to be kept at the creditors. So this kit can increase the approach of the fund.

Currently, the commercial bank is preparing for the registration of secured assets with the Ministry of Commerce by receiving the consent letter from the security provider.

However, for the secured business operation itself must be executed by the Execution Against Security Officer who will be trained and obtain the license from the Ministry of Commerce.

Please note that the Execution Against Security Officer must be the independent expertise in Law, Accounting, Economics, Business Administration and Value Assessment.

This sounds good for SME na krub.

appmagnifying-glass-64267-696x380

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กรมฯ ได้วางแผนจัดอบรมความรู้ให้ “ผู้บังคับหลักประกัน” โดยจะให้ความรู้ในวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้บังคับหลักประกัน” และกรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หลังจากนั้นจะประกาศให้เป็น ผู้“บังคับหลักประกัน” อย่างถูกต้องต่อไป

Continue reading