Tagged: law

If SME friends are interested in official audio licensing

ถ้าเพื่อนๆ SME สนใจซื้อลิขสิทธิ์ฟังเพลงถูกกฎหมายIf SME friends are interested in official audio licensing

เปิดเพลง GMM Grammy ให้ลูกค้าที่ร้านค้าฟังอย่างสบายใจ To enjoy the music owned by GMM Grammy to your customers at your shop.

ไม่ถูกจับลิขสิทธิ์ Without penalty

วันนี้ มิสเตอร์ สตาร์ทอัพ จะพาไปเยี่ยมชมราคาอัตรา Today, Mr.Startup will lead you to see the pricing rate

GMM Music Publishing International (Update เมษายน 2559 – April 2016)

อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์เพลงออดิโอ (Audio)

1) ร้านอาหาร(Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant

1-60 ที่นั่ง = 12,500 บาท (เหมาจ่าย)/ต่อปี/สาขา

61 – 120 ที่นั่ง = 16,500 บาท (เหมาจ่าย)/ต่อปี/สาขา

121-180 ที่นั่ง = 20,000 บาท (เหมาจ่าย)/ต่อปี/สาขา

2) สำนักงาน/พื้นที่ต้อนรับ (Office place / Lobby Zone)

เรียกเก็บต่อสถานที่ 40,000 บาท ต่อปี (40,000 Baht/Place)

3) ยานพาหนะโดยสาร สาธารณะ (รถบัส/รถนำ เที่ยว/เรือ/เรือโดยสาร) (Bus, Tourist car/Boat/Passenger Boat)

– 15,000 บาท Baht/คัน Unite/ต่อปี Year

ข้อมูลเผยแพร่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Department of Intellectual Property

https://www.ipthailand.go.th/

http://www.gmm-mpi.comhttps://startuplawguru.com/

img_4247img_4248img_4249img_4250img_4251img_4252img_4253img_4254img_4255img_4256img_4257

SMEs can now apply for a loan from a bank without personal guarantee or mortgage.

SMEs กู้ยืมเงินธนาคาร โดยไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องจำนองได้แล้วSMEs can now apply for a loan from a bank without personal guarantee or mortgage.

https://www.facebook.com/startuplawguru/

เมื่อก่อนต้องมีค้ำประกัน จำนอง จำนำ ธนาคารถึงจะปล่อยกู้ In the past, the secured tools like personal guarantee, mortgage or pledge are required for loan.

แต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือหลักประกันชนิดใหม่ ชื่อว่า สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Today, there will be a new type of secured asset. It is called the business collateral contract.

มีผลใช้บังคับวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 The effective date of this law is today on 2 July 2016.

Hi Guys SMEs, do you know Prompt Pay?

New MOU open te channel for SMEs for the migrant workers

The Department of Employment announce that the employer who need to hire the immigrant worker can legally run the process in compliance with the regulation of the Department of Employment (No.2) for the procedure of recruiting the amount of immigrant workers since May 2016

EyWwB5WU57MYnKOuhzG6CKIcs1sntLYMcD8Tm4QBGsOIqnWa15s0EK

This regulation allows employers or business operators import the immigrant workers for 4 nationality-Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam to work in house and in 23 businesses in Thailand under the MOU.

The most 5 popular careers are 1. General Services 2. Construction 3. Agriculture support 4. Manufacture or sale of finished clothes and 5. Fishery support.

However, the immigrant workers will be prohibited to change the employer except that the employer died, dissolution, criminal and fail to comply with labor law.

กรมการจัดหางาน แถลงว่า นายจ้างที่มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงนามในระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าวทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว

อนุญาตให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อมาทำงานรับใช้ในบ้าน สำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายได้จำนวน 23 ประเภท ภายใต้ MOU

โดยส่วนใหญ่ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. การให้บริการต่างๆ 2. กิจการก่อสร้าง 3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 4. ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 5. ต่อเนื่องประมงทะเล

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตาม MOU จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้นเงื่อนไข 4 กรณี คือ นายจ้างตาย นายจ้างเลิกกิจการ นายจ้างกระทำทารุณกรรม และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

See more : https://www.facebook.com/fredie.thanthadilok

Based site Credit : http://www.thairath.co.th/content/640988

Rental condominium challenge apartment for expats in Thailand

The real estate for rent in Bangkok is still in the good position as a result of the demand of the expats who enter and work in Bangkok. These expats usually choose the rent choice more than the buy because of the loan difficulty. 90% of the lessee paid more than 20,000 Baht for monthly rental fee.

The favored locations in Bangkok are limited to Sukhumvit, Sathorn and Lumphinee’s area.

Since last ten years, there were not much new apartments built specifically for the foreigners. It is not only due to the low profit but the coming challenge of the rental condominium is directly competitors. However, many apartment has developed its strategy by renovation and make more modern to keep them in market with high demand almost 90% of total rooms.

In the supply perspective, even though the most popular type of condominium are one bedroom, but the most of reservation record was for two bedroom and bigger.

For Rent Key Means Lease Or Rental

For Rent Key On Keyboard Meaning Hire Lease Or Rental

 

ตลาดเช่าที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ยังคงมีแนวโน้มที่ดี จากดีมานด์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยในกรุงเทพฯ เพราะชาวต่างชาติกลุ่มนี้เลือกที่จะเช่า มากกว่าที่จะซื้อที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) เป็นของตัวเอง เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องความยุ่งยากในการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย โดยกว่า 90% ของผู้เช่าชาวต่างชาติจ่ายค่าเช่าสูงกว่า 20,000 บาท/ เดือน

Continue reading

Thai Commercial Bank Preparing for Business Collateral Act

Pursuant to the Business Collateral Act, B.E. 2558 which will be announced on 2 July 2016 by allowing the 6 types of assets can be used to secure for the loan with the financial institution.

They are the business operation, right of claim, assets for doing the business and Intellectual property.

These types of security are much developed from the previous security for loan which must be only real property or the building.

Moreover, these secured are not required to deliver to be kept at the creditors. So this kit can increase the approach of the fund.

Currently, the commercial bank is preparing for the registration of secured assets with the Ministry of Commerce by receiving the consent letter from the security provider.

However, for the secured business operation itself must be executed by the Execution Against Security Officer who will be trained and obtain the license from the Ministry of Commerce.

Please note that the Execution Against Security Officer must be the independent expertise in Law, Accounting, Economics, Business Administration and Value Assessment.

This sounds good for SME na krub.

appmagnifying-glass-64267-696x380

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กรมฯ ได้วางแผนจัดอบรมความรู้ให้ “ผู้บังคับหลักประกัน” โดยจะให้ความรู้ในวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้บังคับหลักประกัน” และกรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หลังจากนั้นจะประกาศให้เป็น ผู้“บังคับหลักประกัน” อย่างถูกต้องต่อไป

Continue reading

Health care check can be slow for foreign workers

The Department of Employment at the Ministry of Labor has tried to solve the problems of continuing worker reduced much less than the expected amount.

The Committee understands the problems might be caused by the delay in some process.

Thus the government decide to allow the worker from 3 neighbor countries (Myanmar, Lao and Cambodia) can obtain work permit without waiting for the full report of health care check. They believe this campaign is able to effectively increase the amount of workers.

However, if there become later that the worker has the prohibited sickness, the work permit will be then cancelled and delivered to the public health treatment and return that workers to their home.

In my opinion, I don’t think this is going to work??!!!!!!

4

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ยอดไม่ได้ตาเป้าเนื่องจากเกิดความล่าช้าในบางขั้นตอน จึงให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่กำหนด แล้วให้แรงงานนำเอกสารยืนยันการเข้ารับการตรวจสุขภาพมายื่นให้เจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานโดยไม่ต้องรอผลตรวจโรคอย่างที่ผ่านมา เชื่อว่าจะทำให้ขั้นตอนจดทะเบียนเร็วขึ้น ส่วนผลการตรวจสุขภาพจะให้โรงพยาบาลส่งตามมาในภายหลัง หากพบป่วยเป็นโรคต้องห้ามจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนทางสาธารณสุข หรือส่งกลับประเทศต้นทาง

See more : https://www.facebook.com/startuplawguru/

Based site credit : http://www.thairath.co.th/content/638130

Not freely sell 3D Printer In Thailand

The Ministry of Commerce announce the regulation for importing the 3D printer AD 2016 dated 31 May 2016 where will be effective on 28 June 2016.

It regulates that the applicant must register them selves as the 3D printer importer and notify with the Department of Foreign Trade prior to the importation.

The report of the information such as possession, distribution, transfer and lease must also be reported to the Department of Foreign Trade. Moreover, the license notification must be shown to the Customs Department.

This is because the 3D printer can be used for both positive and negative side. The positive side is for the medical, engineering, designing product etc. but the negative uses are such as creating the gun weapon which is the illegal purpose and dangerous for public.

Do you agree with this? I dream to own them too. But it might be difficult for now.

2

Continue reading