Tagged: Bank

SMEs can now apply for a loan from a bank without personal guarantee or mortgage : Phase II

SME กู้ยืมเงินธนาคาร โดยไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องจำนองได้แล้ว Phase II

ผู้กู้สามารถนำทรัพย์สินทุกชนิดที่มีอยู่ไปเป็นหลักประกันได้
This act allow the applicants take their all types of assets to be secured for their loan

แม้จะนำไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันเหมือนจำนอง แต่ก็ไม่ต้องส่งมอบเหมือนจำนำ
These assets can be secured by registration like mortgage but is not required to deliver the procession like pledge

ยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นเพื่อประกอบธุรกิจของตัวเองได้

They still hold and remain their assets for continuing the business operation

 

ดีใช่มั้ยล่ะ เพราะจะสร้างโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ลดปัญหากู้ยืมหนี้นอกระบบ

It’s cool, right? This will increase their business opportunities to approach the formal financing sources and solve the problem’s informal debt

ทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ดังนี้

There are many types of properties to be secured as the collateral as follows :

1. กิจการ ได้แก่ ทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ในกิจการ The whole business place : all kind of assets and rights in the business place

2. สิทธิในเงินฝาก Right of saving account

3. สิทธิเรียกร้อง(ในหนี้) Right of claim (factoring)

4. สังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ Any movable properties: machine, inventories, raw material for production or equipment for career

5. อสังหาริมทรัพย์ (กรณีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง) Real property: Limited for the real estate operator

6. ทรัพย์สินทางปัญญา Any intellectual property

See more : https://www.facebook.com/startuplawguru/

 

Rental condominium challenge apartment for expats in Thailand

The real estate for rent in Bangkok is still in the good position as a result of the demand of the expats who enter and work in Bangkok. These expats usually choose the rent choice more than the buy because of the loan difficulty. 90% of the lessee paid more than 20,000 Baht for monthly rental fee.

The favored locations in Bangkok are limited to Sukhumvit, Sathorn and Lumphinee’s area.

Since last ten years, there were not much new apartments built specifically for the foreigners. It is not only due to the low profit but the coming challenge of the rental condominium is directly competitors. However, many apartment has developed its strategy by renovation and make more modern to keep them in market with high demand almost 90% of total rooms.

In the supply perspective, even though the most popular type of condominium are one bedroom, but the most of reservation record was for two bedroom and bigger.

For Rent Key Means Lease Or Rental

For Rent Key On Keyboard Meaning Hire Lease Or Rental

 

ตลาดเช่าที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ยังคงมีแนวโน้มที่ดี จากดีมานด์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยในกรุงเทพฯ เพราะชาวต่างชาติกลุ่มนี้เลือกที่จะเช่า มากกว่าที่จะซื้อที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) เป็นของตัวเอง เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องความยุ่งยากในการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย โดยกว่า 90% ของผู้เช่าชาวต่างชาติจ่ายค่าเช่าสูงกว่า 20,000 บาท/ เดือน

Continue reading

Expats with real property loan in Thailand

Expats in Thailand can apply for a real property loan in Thailand to purchase only the condominium under the condition that the foreign holding must not exceed than 49% of whole unite.

  1. Expats without Thai marriage

In principle, expats are not permitted to apply for a real property loan from most commercial bank in Thailand according to the regulation and policy ruled by the Bank of Thailand. However, there are some international commercial bank in Thailand such as UOB bank etc.

  1. Expats with Thai marriage

In this case, the expats will have more choices to apply for the loan such as Kbank , UOB bank and others.

The document will be prepared and depending on each bank’s requirement but mostly will be as follows:

Group 1 : Passport, Visa, Work permit and marriage registration certificate (if any)

Group 2 : Financial capacity document such as the letter of salary confirmation, payment slip, bank statement of saving account, tax return document or withholding tax document.

Group 3 : The detail of real property to be secured for loan

HomeLoanForeigner02

 

ชาวต่างชาติสามารถกู้ซื้ออสังหาฯ ในไทยได้ และสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้ในฐานะบุคคลธรรมดานั้นมีเพียงประเภทเดียวก็คือคอนโดมิเนียม  ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าคอนโดมิเนียมโครงการหนึ่งจะมีการถือครองโดยชาวต่างชาติได้ในสัดส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 49 ของยูนิตทั้งหมดเท่านั้น

  1. กรณีที่ชาวต่างชาติกู้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้สมรสกับคนไทย

หลักการแล้วจะไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้  เนื่องจากข้อบังคับและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่เปิดช่องให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สินเชื่อแก่ชาวต่างชาติโดยตรงได้  แต่ก็ยังมีสถาบันการเงินบางแห่งที่ชาวต่างชาติสามารถขอกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้โดยตรง เช่น ธนาคารยูโอบี บริษัท เอ็มบีเค การันตี เป็นต้น

  1. กรณีที่ชาวต่างชาติสมรสกับชาวไทย Continue reading

Thai Commercial Bank Preparing for Business Collateral Act

Pursuant to the Business Collateral Act, B.E. 2558 which will be announced on 2 July 2016 by allowing the 6 types of assets can be used to secure for the loan with the financial institution.

They are the business operation, right of claim, assets for doing the business and Intellectual property.

These types of security are much developed from the previous security for loan which must be only real property or the building.

Moreover, these secured are not required to deliver to be kept at the creditors. So this kit can increase the approach of the fund.

Currently, the commercial bank is preparing for the registration of secured assets with the Ministry of Commerce by receiving the consent letter from the security provider.

However, for the secured business operation itself must be executed by the Execution Against Security Officer who will be trained and obtain the license from the Ministry of Commerce.

Please note that the Execution Against Security Officer must be the independent expertise in Law, Accounting, Economics, Business Administration and Value Assessment.

This sounds good for SME na krub.

appmagnifying-glass-64267-696x380

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กรมฯ ได้วางแผนจัดอบรมความรู้ให้ “ผู้บังคับหลักประกัน” โดยจะให้ความรู้ในวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้บังคับหลักประกัน” และกรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หลังจากนั้นจะประกาศให้เป็น ผู้“บังคับหลักประกัน” อย่างถูกต้องต่อไป

Continue reading